Acquoy EnergieNeutraal

Kort verslag van de informatieavond over Acquoy Energieneutraal

Gehouden op 26 juni 2019 om 20.00 uur in de Schakel.
Aanwezig: Leden van de projectgroep Acquoy EnergieNeutraal (AEN): Esteban van Zeijl, Christoph Blans, Charlotte Vonk, Mark van den Baar, Bernadette Harperink.
Sprekers: Stefan van Tongeren en Andries IJkelenstam.
Publiek: ruim 50 inwoners van Acquoy.

Mark heet de aanwezigen welkom en geeft een korte toelichting op het doel van de werkgroep en van deze informatieavond. De projectgroep is een clubje van enthousiaste bewoners die willen ondersteunen in het energieneutraal maken van Acquoy.

Waarom?
Als we als dorp het heft in handen nemen, kunnen we grip houden op wat er gaat gebeuren.

Hoe?
Allereerst door de situatie van ons dorp in kaart te brengen en door iedereen in het dorp te informeren, daarna kunnen we inventariseren of er energiebesparende maatregelen zijn die we als Acquoy collectief kunnen aanbesteden en laten uitvoeren.Deze informatieavond is daarin de eerste stap.

Vervolgens stelt Mark de twee sprekers voor:
Stefan van Tongeren, van de Knop in Geldermalsen, bestuurslid van de coöperatieve vereniging 11duurzaam, projectmanager van regionaal energieloket Het Nieuwe Wonen Rivierenland,
Andries IJkelenstam, energieadviseur bij regionaal energieloket het Nieuwe Wonen Rivierenland,
en geeft vervolgens het woord aan Stefan.

Stefan: Deze avond gaat over een onderwerp dat maatschappelijk erg leeft. Iedereen heeft wel van diverse bedrijven aanbiedingen voor zonnepanelen, spouwmuurisolatie e.d. in de bus gehad. Deze informatieavond is een goed initiatief van de werkgroep AEN. Binnen het Rivierenland zijn vergelijkbare initiatieven onstaan. De Knop ondersteunt dergelijke initiatieven, zie de Energiebespaarmeter die aan alle aanwezigen is verstrekt.
Aan de hand van sheets bespreekt Stefan de onderwerpen:

Energie-analayse van het dorp Acquoy: het gemiddeld energieverbruik van Acquoy blijkt hoger te liggen dan het landelijk gemiddelde.
Voor dit huidige verbruik zouden ongeveer 18 zonnepanelen per gebouw nodig zijn. In de situatie zonder gas en met warmtepompen zou dat oplopen naar in totaal 2 hectare aan zonnepanelen. Er zijn dus extra maatregelen nodig om het energieverbruik te minderen, zoals isolatie. Warmtepompen zijn alleen rendabel bij een voldoende geïsoleerd huis. Is dat niet mogelijk dan is een biomassaketel (pellets) een alternatief.
1e punt is dus isoleren.
2e punt is de collectieve of individuele inzet van warmtepompen /biomassaketels. Collectief is alleen rendabel bij veel huizen op een klein gebied. In Acquoy zijn de afstanden te groot, dus toch inidividueel.
3e punt is het duurzaam opwekken van energie, individueel dan wel collectief. Het voordeel van collectief is ook meer zeggenschap, hogere kwaliteit en lagere kosten. “Kennis is kracht”.

Voor de mogelijkheden van plaatsing van zonnepanelen op grote bedrijfsdaken is onderzoek gedaan bij drie Kooise bedrijven: een veehoudersbedrijf en twee fruitteeltbedrijven.
De daken van alle drie de bedrijven zijn geschikt (gunstige ligging). Onderzocht moet nog worden of de huidige energie-aansluitingen voldoende capaciteit hebben. Eventueel kan een aparte aansluiting worden gerealiseerd.

De inbreng vanuit de zaal bij dit onderwerp is levendig. De aanwezigen discussiëren actief mee en stellen veel vragen, zowel informatief als kritisch, over energieopslag, de CO2 belasting van de nu aangeboden (alternatieve) oplossingen, andere alternatieven als kernenergie en waterstofgas. Bij de zonnepanelen op de bedrijfsdaken wordt aangevoerd dat rekening moet worden gehouden met hoe het eruit ziet, de “mooiheid”, het mag niet storend zijn in dit Lingelandschap. Ook het milieu moet in de afwegingen worden meegenomen.

Verder informatie op de sheets over:
-de organisatie Het nieuwe wonen, wat is dat?
-aanbod en advisering door Het nieuwe wonen Rivierenland.
-hoe verder?

Hierna wordt het woord gegeven aan Andries.
Andries heeft bij drie Kooise voorbeeldwoningen (een hoekwoning (huurwoning) in het dorp, een vrijstaande woning in het dorp en een vrijstaand ouder pand aan de Lingedijk) onderzoek gedaan naar het energieverbruik.
De uitslagen van het onderzoek van twee van deze woningen in grafiekvorm worden nader toegelicht, waarbij ook de gevolgen van de mate van isolatie aan bod komt. 

Ook over dit onderwerp worden veel vragen gesteld en wordt levendig gediscussieerd.
Het door Andries uitgevoerde onderzoek in de voorbeeldwoningen was uitgebreid en levert de bewoner een energiepaspoort op.
Een eenvoudiger vorm is een oriënterend (keukentafel)gesprek met een energie-ambassadeur, om een beeld te krijgen welke energiebesparende maatregelen in de woning op korte termijn en redelijk eenvoudig te realiseren zijn. 
Voor deze keukentafelgesprekken zijn nog extra energie-ambassadeurs nodig. Iedereen met enige interesse in deze materie kan de korte training door de Knop volgen en energie-ambassadeur worden.
Mark doet een oproep aan de aanwezigen om zich hiervoor aan te melden, omdat het beter werkt als deze gesprekken door en met dorpsgenoten kunnen worden gevoerd. 

Stefan stelt vast dat de aanwezigen op deze eerste bijeenkomst veel informatie te verwerken hebben gekregen. Vervolgbijeenkomsten zijn nuttig en nodig, ook over deelgebieden/deelonderwerpen, bijvoorbeeld specifiek over warmtepompen, over alle isolatiemogelijkheden of over de plaatsing van zonnepanelen. Het nieuwe wonen Rivierenland en de Knop zullen daarbij verdere ondersteuning blijven bieden.

Mark bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en vraagt om deze avond en alles wat hier aan de orde is geweest te delen met de afwezigen.
Hoe breder dit initiatief binnen Acquoy wordt gedragen hoe groter kans van slagen het heeft. Het is belangrijk dat ieder ervan weet en kan meepraten.

Mark deelt mee dat een verslag en de sheets voorlopig op de website van de Vrienden van Acquoy zullen worden geplaats. Verdere berichtgeving zal zoveel mogelijk per e-mail worden gedaan en zal t.z.t. ook te vinden zijn op de website van AEN. Met het verzoek aan iedereen die in de afgelopen week geen herinnerings e-mail heeft ontvangen alsnog zijn/haar e-mailadres te geven, sluit Mark de bijeenkomst. 

Heeft u vragen, mail dan naar acquoyenergieneutraal@gmail.com